Sales Engineer (NL/ENG)

03-05-2022

 

Bezit jij over bergen technische kennis? Word onze Sales Engineer.

 

Duurzame bijdrage

Bijdragen aan duurzaamheid en voedselzekerheid in de wereld

 

Innovatieve club

Onderdeel zijn van een innovatieve en enthousiaste club mensen

 

Vers eten voor thuis

Regelmatig verse sla, bladgroenten en kruiden voor thuis

 

Over de functie. 

Ben jij een techneut pur sang én heb je sterke commerciële vaardigheden? Heb je een onwrikbaar doorzettingsvermogen en sterke overtuigingskracht? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Bij Artechno focussen we op het leveren van een vertical farming systeem dat het allerbeste is voor het plantje. Oftewel, het plantje staat centraal. Met deze plantgerichte benadering hebben we onder andere de innovatieve AVF+ systemen ontwikkeld. 

 

Als Sales Engineer integreer je die gave producten uit ons bestaande productportfolio en stel je nieuwe productconcepten op. Dat doe je samen met onze bevlogen Lead Sales Engineer.

 

Sales Engineer bij Artechno, wat doe je dan?

Van alles! Zowel in de spotlight als aan de achterkant van het bedrijf.

 

Zo ben je verantwoordelijk voor het voorcalculeren, beschrijven en uitwerken van producten en projecten, en maak je tekeningen voor de configuratie van systemen.

 

Je werkt samen met allemaal enthousiaste collega’s. Als er producttekeningen moeten worden aangepast werk je bijvoorbeeld samen met de Engineeringsafdeling en Lead Sales Engineer. 

 

Heb je oog voor verbeteringen of ben je een visionair op het gebied van nieuwe productconcepten? Die input wordt enorm gewaardeerd en we geven je er alle ruimte voor om je ideeën uit te werken. 

 

Ook ben je in deze functie super belangrijk voor (potentiële) klanten. Voor die klanten zet je met alle liefde een stapje extra. 

 

Op basis van de RFP vanuit de klant stel je de systemen op zorgvuldige wijze samen. Je bereidt de projectie van de systemen en de plaatsing van de installaties zo voor, dat de werkzaamheden binnen het project zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd in termen van tijd, materiaal en mankracht.

 

Verder ondersteun je onze Sales Consultant en zal je desgewenst bij salesgesprekken aanwezig zijn. 

 

Zo zien jouw werkzaamheden eruit

 • Voorcalculaties en offertes maken 

 • Zorgdragen voor layout tekeningen van hoge kwaliteit

 • Projecten optimaal voorbereiden, zodat er zo min mogelijk problemen en vertragingen zullen ontstaan

 • In overleg met de lead Sales Engineer de benodigde materialen en arbeid calculeren 

 • AVF+ Factory pre-engineerings trajecten van A tot Z uitwerken voor de prospects

 • Kickoffs organiseren voor de overdracht van de projectorganisatie

 • Bijdragen aan sales activiteiten, zoals beurzen en webinars 

 • Verantwoordelijkheid dragen voor de eindkwaliteit van de ontwerpen, calculaties, rapporten en de offertes

 • Verantwoordelijk dragen voor een heldere en actuele rapportage aan de (plaatsvervangend) Lead Sales Engineer en Commercial Manager

 

Wat kom jij brengen als Sales Engineer?

 • Hbo, wtb, of een vergelijkbare opleiding 

 • Ervaring met technische systemen

 • Inzicht in de integratie van diverse systemen

 • Brede technische kennis en inzicht
   

 • Je bent een teamplayer en kunt zelfstandig werken

 • Je werkt analytisch, systematisch, ordelijk en overzichtelijk

 • Je bezit over een goede dosis overtuigingskracht

 • Je bent werkdrukbestendig, oftewel, je schiet niet in de stress als het nodige op je bordje ligt

 • Je bent flexibel (afhankelijk van een salestraject kan het zijn dat er extra werkzaamheden buiten de kantoortijden worden uitgevoerd)

 

Wat bieden wij jou aan?

Veel uitdaging

Een uitdagende functie in een innovatieve organisatie. 

 

Passend salaris

Een passend salaris gebaseerd op jouw ervaring.

 

Vrije dagen

24 vrije dagen aangevuld met maar liefst 13 ADV-dagen

 

Kennisrijke omgeving

Een zeer kennisrijke multidisciplinaire informele werkomgeving.

 

Zelfontwikkeling

Diverse mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

 

Veel gezelligheid

Een gezellig team dat veel op stap gaat en altijd in is voor een borrel. 

 

Even voorstellen: Wij zijn Artechno

Hoi, wij zijn Artechno Growsystems. Een jonge, dynamische en gespecialiseerde organisatie. Hiërarchie doen we niet aan, iedereen drinkt koffie met elkaar. We zijn een veelzijdig en dynamisch bedrijf met oog voor mens en natuur en passie voor hoogwaardige techniek. Bij ons staat het plantje centraal.

 

We zijn een ontwikkelaar van vertical farming en staan daarmee aan het begin van een wereldwijde verandering in de horticultuur. 

 

Met onze producten maken we het verschil. Dat doen we door continu te innoveren en systeemoplossingen te ontwikkelen voor moderne cultivatie systemen. 

 

Dat doen we met z’n allen. Samen sta je niet alleen sterk, samen is ook gewoon beregezellig. 

 

Daarom wandelen we vaak samen tijdens de lunch, hebben we regelmatig gezamenlijke activiteiten, zoals een bbq, een uitje of een bedrijfsbezoek en houden we vrijdagmiddagborrels (mét bittergarnituur). Ook is er elke maand een ‘kratje bier sessie’, waarin collega’s meer vertellen over ontwikkelingen binnen hun afdeling en vakgebied, of wordt nieuws vanuit de directie besproken.

 

De cultuur binnen Artechno Growsystems is open. We gaan er met zijn allen voor. Doe je mee?

 

-------

 

Do you have heaps of technical knowledge? Then become our Sales Engineer.

   

Sustainable contribution

Contribute to sustainability and worldwide food security

 

Innovative club

Be part of an innovative and enthusiastic club of people

 

Fresh food for at home

Regularly fresh lettuce, leafy greens, and herbs to take home

 

About the job.

Are you a techie at heart with strong commercial skills? Do you have unwavering perseverance and an excellent ability to convince? Then we are waiting for you!

At Artechno, we focus on providing a vertical farming system that is the ultimate best for the little plant. In other words, the plant stands central. With this plant-oriented approach, we have developed our innovative AVF+ systems.

As a Sales Engineer, you will integrate these cool products from our existing product portfolio and develop new product concepts. You will work together with our enthusiastic Lead Sales Engineer.

 

What does a Sales Engineer at Artechno do?

All kinds of things! Both in the spotlight and from the back office.

You are responsible for the pre-calculation, description, and elaboration of products and projects, and you draw up the configurations for the systems.

You'll be working in a team with enthusiastic colleagues. If, for example, product drawings need to be adjusted, you will handle that together with the Engineering Department and Lead Sales Engineer.

Do you have an eye for improvements, or are you a visionary for new product concepts? That input is greatly appreciated, and we'll give you all the space you need to develop your ideas.

You also take a super important role to (potential) clients. For our clients, you will gladly go the extra mile.

Based on the customer's RFP, you meticulously compose the systems. You prepare the projection of the systems and the installations' placement so that the work within the project can be done as efficiently as possible in terms of time, materials, and workforce.

In addition, you will support our Sales Consultant and attend sales meetings if so required.

 

This is what your job will entail

 • Preparing pre-calculations and quotes

 • Produce high-quality layout drawings

 • Optimally preparing projects so that there are as few problems and delays as possible

 • In consultation with the Lead Sales Engineer, calculate the required materials and labor hours.

 • Working out AVF+ Factory pre-engineering processes from A to Z for prospects

 • Organizing kickoffs for the transfer of the project organization

 • Contribute to sales activities by attending trade shows and webinars

 • Taking responsibility for the quality of the designs, calculations, reports, and quotations

 • Taking responsibility for lucid and up-to-date reports to the (deputy) Lead Sales Engineer and Commercial Manager

Become a Sales Engineer at Artechno Growsystems 

 

What do you bring in as a Sales Engineer?

 • Higher Vocational Education degree in mechanical engineering or similar qualification

 • Experience with technical systems

 • Understanding the integration of various systems

 • Broad technical knowledge and skill sets

 

 • You are a team player and can work independently.

 • You are analytical, systematic, tidy and well-organized

 • You possess a good dose of persuasiveness

 • You are not afraid of work pressure; in other words, you do not stress when there is a lot on your plate.

 • You are flexible (depending on the sales process, it may be necessary to carry out additional work outside of office hours)

 

What we offer you.

A lot of challenges

A challenging position in an innovative organization.

 

A fitting salary

An appropriate salary based on your experience.

 

Days off

24 free days complemented by no less than 13 working time reduction (ADV) days

 

Knowledge-rich environment

A highly knowledgeable multidisciplinary informal work environment.

 

Self-development

Various opportunities to follow training and courses.

 

Convivial atmosphere

A friendly and outgoing team that is always in for a drink.

 

Let's introduce ourselves: We are Artechno

Hi, we are Artechno Growsystems. A young, dynamic and specialized organization. We don't have a hierarchy; we all drink coffee with each other. We are a versatile and dynamic company with an eye for people and nature and a passion for high-quality technology. Our focus is on the plant.

We are a developer of vertical farming factories and are thus at the beginning of a global change in horticulture.

 

We are making a difference with our products, and we do this by continuously innovating and developing solutions for modern cultivation systems.

 

We do this together. Together you not only stand strong but together also means having serious fun.

That is why we often take strolls together during lunch, organize joint activities like barbecues, outings, and company visits, and have Friday afternoon drinks (with bitterballen). Every month we have a beer case session, where colleagues tell us more about developments within their department and field of expertise, or we discuss news from the management.

The company culture at Artechno Growsystems is an open one. We all like to go all out. Care to join us?